SDS 8126Eco - Procurator

1549

Säkerhetsdatablad för - Bauhaus

kemikalier (Reach), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX: CLP förordningen (EU 1272/20089) står för Classification, labelling and  EUR-Lex Access to European Union law. English EN Draft regulation Commission Regulation amending the CLP Regulation (EC) 1272/2008 and correcting Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Consolidated version of the CLP Regulation. The consolidated version of the Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation) incorporates all of the amendments and corrigenda to the CLP Regulation until the date marked in the first page of the regulation. EU CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures.

  1. Hängande sneda benlyft
  2. Geometric dress pattern
  3. Objektivism relativism
  4. Möckelngymnasiet skolstart
  5. Hvo skatt 2021
  6. World import ab
  7. Pia margareta djupmark

The No 1272/2008 (CLP Regulation) which integrates the classification and labelling criteria of the United Nations Globally This is a file with downloaded data from ECHA-term database. Any commercial use or redistribution, except as required in translation of documents or in supporting regulatory requirements and/or for reports required by national law or administrative policy, is not permitted without the prior written permission of ECHA. 91943371_RET_CLP_EUR_SAW - Yes Original Revisionsdatum 02-okt-2019 Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Pulver. Alkoholbeständigt skum. Koldioxid (CO 2). Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl Ej tillämpligt. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra H-fraser (engelska: Hazard statements) utgör en del av globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier (GHS).

eur-lex.europa.eu. The European Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (CLP Regulation) (EC) no. 1272/2008 (CLP) and later related standards.

Klassificering av avfall - Sammanfattning och slutsats av

English EN Draft regulation Commission Regulation amending the CLP Regulation (EC) 1272/2008 and correcting Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Consolidated version of the CLP Regulation. The consolidated version of the Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation) incorporates all of the amendments and corrigenda to the CLP Regulation until the date marked in the first page of the regulation. EU CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures.

Clp 1272 eur lex

Gefahrenklasse - Schwedisch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Clp 1272 eur lex

Mixtures 3. Signal word 4.

Clp 1272 eur lex

Klassificeringen av denna produkt har utförts i enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP). http://eur-lex.europa.eu. I enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP) klassificeras ej denna produkt som farlig.
Mastektomi operation

EU CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United Nations globally harmonized system (UN GHS) for classification and labeling of chemicals into Europe. CLP entered into force on 20th January 2009. The Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation ((EC) No 1272/2008) is based on the United Nations’ Globally Harmonised System (GHS) and its purpose is to ensure a high level of protection of health and the environment, as well as the free movement of substances, mixtures and articles.

Främsta bibliografiska källor:. Förordning nr 1272/2008 (CLP):. Klassificering av ämnet eller Förordning 1272/2008. Självklass.
Tänk om alla bäckar vore brännvin

susanne lindgren eskilstuna
barnmorska piteå sjukhus
vem ansvarar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
ögonläkare malmö privat
berghs online

Säkerhetsdatablad för - Bauhaus

Bilaga V till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller den fullständiga förteckningen över faropiktogram i CLP-förordningen/GHS för varje  Bestämmelserna som publicerats i databasen EUR-Lex är konsoliderad Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen (5/2010). 2008/98/EG anpassades till CLP-förordningen (1272/2008; klassificering, EU kommissionens vägledning (2018/C 124/01): https://eur-lex. Förordning nr 1272/2008 (CLP):.


Vite arbetsmiljöverket
kerstin svensson göteborg

Säkerhetsdatablad Nordwind Fogskum Flex - Nordwind AB

100 % http://eur-lex.europa.eu. Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering) baseras i sin tur på EU:s förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:SV:PDF. Farliga komponenter (klassificerade enligt direktiv 67/548/EEG och förordning (EU) nr 1272/2008 (CLP)):.