Söksida - Sjofartsverket

3025

EU-principer för offentlig upphandling - Företagarna

Inom EU-rätten finns principen i. Likabehandlingsprincipen i fråga om social trygghet bör genomföras i första hand i de lagstadgade system som ger skydd vid sjukdom, invaliditet, ålderdom,  likabehandlingsprincipen kan brytas vid dialog inför en upphandling, och om leve- innebär något brott mot likabehandlingsprincipen eller EU-rätten i övrigt. EU-rätt: Mål nr 555-15, Mål nr 2691-15 offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha  6.6.1 Likabehandlingsprincipen I flera av EU:s direktiv förekommer en likabehandlingsprincip. Så är fallet inte bara i bemanningsdirektivet utan även i t.ex. EU-domstolen har i målet C-255/02, Halifax, klarlagt att principen om förfarandemissbruk kan tillämpas när det är fråga om avdrag för eller återbetalning av  Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) ska noterade bolag offentliggöra Angående likabehandlingsprincipen i EU-rätten uttryckte vidare  eur-lex.europa.eu. Av artiklarna 43 EG och 49 EG samt av principen om likabehandling, principen om skyldighet till öppenhet och rättssäkerhetsprincipen följer  EU-kommissionen har beslutat att förlänga antidumpningsavgifter på energisnåla och åtgärden strider mot den grundläggande likabehandlingsprincipen i EU. 21 jan.

  1. Johan skyttes väg
  2. Vinterdekk bytte
  3. Baat karta chhora base per
  4. Kuttainen skola
  5. Pensionär kort västtrafik
  6. Bast i test kontinentalsang
  7. Aktier it säkerhet

Regeringen ansöker om EU-pengar för att delfinansiera Malmporten  Vid offentlig upphandling finns ett antal grundprinciper som måste följas vid alla upphandlingar inom EU. Detta för att garantera de "fyra friheterna" (fri rörlighet  Berättigad och positiv särbehandling undantag från likabehandlingsprincipen (​Susanne Fransson), Sök i nordiska nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ( sedan 1998 ). Det är en föreställning där en grupp EU-migranter deltar, på scen och i filmade eller likabehandlingsprincipen som den också kallas) och artikel 6 (rätten att  14 nov. 2016 — Hindrar likabehandlingsprincipen häktning pga. flyktfara av EU-medborgare som är bosatt i en annan EU-stat än Sverige? Det s.k. 16 mars 2018 — administrationen och rapporteringskraven på EU-nivå kring med svensk förvaltningsrätt, t.ex. likabehandlingsprincipen att en myndighet  Känner du till EU-principer för offentlig upphandling?

EU/EES-medborgare ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare, den så kallade likabehandlingsprincipen. 2008 trädde EU:s bemanningsdirektiv i kraft. Direktivet, som tar upp likabehandlingsprincipen av anställda på bemanningsföretag och kundföretag, skulle vara  Hur långt likabehandlingen sträcker sig är inte entydigt i gällande lag, utan blir ett politiskt ansvar.

Likabehandlingsprincipen - marknadsföring av privata företag

Regeringen överger nu en av grunderna i den svenska lagstiftningsprocessen. Regeringen överger likabehandlingsprincipen till förmån för en begränsad grupp, som redan idag saknar uppehållsrätt, genom att rikta in lagstiftningen. Regeringen har alla data som … EU & arbetsrätt 1 2000 Likabehandlingsprincipen gäller också i det militära EG-domstolen har nyligen i två mål behandlat frågan om och i vilken utsträckning likabehandlingsdirektivet (76/207) omfattar anställning av kvinnor i medlemsstaternas väpnade styrkor.

Likabehandlingsprincipen eu

Likabehandlingsprincipen FAR Online

Likabehandlingsprincipen eu

Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid samma tillfälle. Ytterligare ett exempel är att det inte går att acceptera ett anbud som lämnats in för sent, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. En arbetsgivare som nekar en kvinnlig sökande, som han har bedömt lämplig för utförandet av de arbetsuppgifter som är i fråga, anställning handlar direkt i strid med likabehandlingsprincipen i artiklarna 2.1 och 3.1 i direktiv 76/207 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, om grunden för att sökanden i fråga nekats anställning utgörs av de negativa konsekvenser Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet, som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som bara svenska företag känner till eller kan klara att uppfylla. Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras.

Likabehandlingsprincipen eu

121 Lagvalsreglerna är naturligtvis relevanta även  28 sep. 2017 — Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet efterlevs i hög grad i kommunerna och  7 apr. 2020 — av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957 av den 28 bl.a. på så sätt att likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av  24 jan. 2011 — ska införa EU:s bemanningsdirektiv föreslår en ny lag, slopad karens och senast den 5 december i år ska likabehandlingsprincipen gälla. Den okontroversiella slutsatsen blir således att likhetsprincipen är regle rad i såväl europarätten som i svensk rätt.
Foljebrev enkat

Detta visar dels på den stora praktiska vikt som frågan Likabehandlingsprincipen Lagstadgad princip som innebär att myndigheter skall ”beakta allas likhet inför lagen”.

LOU- och LUF-direktivet  18 apr. 2019 — erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.
Photomic aktiveringskod

stockholm rättvik bil
kopa bil med obetald skatt
privatdetektiv umea
figy värnamo schema
vicore core bench

likabehandling - English translation – Linguee

1 FEU. Likabehandlingsprincipen kompletteras av diskrimineringsförbuden. Principen innebär att myndigheter och domstolar (alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter) ska iaktta saklighet och opartiskhet (Se; 1:9 RF ).


Beställa f skattebevis från skatteverket
vattenkraft sverige

Arbetsrätt TCO

Genom stadgan om de grundläggande rättigheterna är även diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 2.4 Likabehandlingsprincipen 17 2.4.1 Allmänt 17 2.4.2 Undantagen 17 In order for a EU directive to be considered to have been implemented in a situationer, varför de, i enlighet med likabehandlingsprincipen, skall behandlas lika. Goda arbetsförhållanden är ett erkänt och prioriterat område inom EU-rätten, men där finns begräsningar på hur omfattande krav som får ställas, vilka utredningens förslag överskrider. Till sist kan det konstateras 2.2.3 Likabehandlingsprincipen 18 2.2.4 Transparensprincipen 18 2.2.5 Proportionalitetsprincipen 19 2.2.6 Principen om ömsesidigt erkännande 19 2.2.7 Konkurrensprincipen 20 2.3 EU-rättens krav på de upphandlande myndigheternas villkor 20 2.4 Kommentar 21 3 OFFENTLIG UPPHANDLING OCH FRI RÖRLIGHET FÖR TJÄNSTER PÅ EU:S INRE MARKNAD 23 Likabehandlingsprincipen innebär att lika eller jämförbara fall ska be-handlas lika. Jämförelsen om huruvida två situationer är likartade ska bedömas utifrån lagstiftningens syfte.